Održana sednica Opštinskog veća u B.Palanci

01.04.2014. 11:08
b.p. sednica veća

U ponedeljak 31. marta, održana je 38. sednica Opštinskog veća.Pored ostalog razmatran je finansijski izveštaj JKP”Regionalna sanitarna deponija” za 2013. godinu. Izveštaj je podneo Zoran Stanković,direktor koji je poseban akcenat stavio na izgradnju sistema za sekundarnu separaciju otpada čije će finansiranje biti iz godišnje dobiti preduzeća. Članovi Veća razmatrali su Memorandum o razumevanju u okviru projekta “Podrška poboljšanja uslova života migranata i zatvaranje kolektivnih centara” koji finansira EU,a realizuje se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i Danskim savetom za izbeglice. Miljković je najavio da će 11. aprila biti potpisan Memorandum kojim je predvidjena izgradnja još jedne stambene zgrade za izbeglice, interno raseljena lica kao i za socijalno ugrožene gradjane Bele Palanke.Na sednioci veća razmatrana je odluka o pokretanju procesa izrade Akcionog plana opštine Bela Palanka u okviru programa EXCHANGE 4.Akcioni plan je veoma bitan za inplementaciju strategije održivog razvoja opštine , a u cilju razvoja lokalne zajednice. Teme su bile i Operativni plan odbrane od poplava kao i Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapredjenje životne sredine.Najveći deo sredstava biće izdvojen za radove na rekosnstrukciji i dogradnji vodohvata na Vrelu. Na sednici Veća razmatrana je i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije magistralnog gasovoda Niš -Dimitrovgrad, kao i zahtev Udruženja pčelara “Kovanluk” koji je upuće opštini radi realizacije projekta prekogranične saradnje.

Share This:

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 1

Ambulante u Pirotu 2

Ambulante u Pirotu 2