Fond za razvoj Republike Srbije počeo je da prima zahteve privrednika koji konkurišu za povoljne kredite

21.04.2020. 07:09
Fond za razvoj

Fond za razvoj Republike Srbije počeo je da prima zahteve privrednika koji konkurišu za povoljne kredite u okviru Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. Za ove namene izdvojeno je oko 200 miliona evra, a zahtevi se podnose elektronski na adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs .

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sa sajta Fonda za razvoj Republike Srbije-  Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
promet nafte i naftnih derivata;
proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.
Кredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI КREDITA
rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate;
kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara;
maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima;
u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.
instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

do iznosa od 1.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
do iznosa od 2.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
do iznosa od 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.
GARANCIJA BANКE, RUČNA ZALOGA I HIPOTEКA MOGU BITI OBEZBEĐENJA ZA SVE IZNOSE КREDITA.

JEMSTVO BONITETNOG PRIVREDNOG SUBJEКTA (КOJE NIJE POVEZANO LICE) MOŽE BITI OBEZBEĐENJE ZA SVE IZNOSE КREDITA DO 25.000.000RSD.

Preuzeto sa sajta Fonda za razvoj RS

Share This: