Izveštaj o radu republičkih inspekcijskih službi za II kvatral 2020. godine – video

08.07.2020. 09:55
okrug

• Izveštaj o radu Veterinarske inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
Veterinarski inspektori Pirotskog upravnog okruga su u navedenom periodu izvršili sledeće vanredne i redovne terenske inspekcijske nadzore-službene kontrole:

1. Službene kontrole tj. veterinarsko – sanitarni pregledi mesa zaklanih životinja na klanici,po zahtevu subjekta,u cilju procene bezbednosti za ljudsku ishranu i redovnog snabdevanja lokalnog tržišta mesom i proizvodima od mesa(i po potrebi uzorkovanje kod zaklanih goveda na BSE,overa dokumentacije vlasnicima gazdinstava radi ostvarivanja prava na podsticaje..)
2. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede je 30.06.2020. donela rešenje o proglašenju područja zaraženog od zarazne bolesti Afrička kuga svinja ( u kojem je 8 naseljenih mesta) i ugroženog područja (u kojem su sva preostala naseljena mesta) u opštini Bela Palanka i naredila mere za suzbijanje i sprečavanje širenja AKS,a po pojavi ove bolesti na određenom broju gazdinstava u selu Vrandol.Sprovodeći mere u skladu sa navedenim rešenjem veterinarski inspektori su izvršili vanredne nadzore na zaraženim gazdinstvima na kojima su primenjene mere:eutanazija,neškodljivo uklanjanje leševa i dezinfekcija,uz procenu tržišne vrednosti svinja koje su eutanazirane radi podnošenja zahteva za nadoknadu štete.Ekipe veterinarskih radnika ,sprovodeći mere po rešenju,u zaraženom području preduzimaju mere popisa,obeležavanja.kliničkog pregleda i po potrebi uzimanja uzoraka od svinja.
3. U lovištima je, po prijavama lovačkih udruženja, vršeno uzorkovanje kod uginulih divljih svinja i nadzor nad neškodljivim uklanjanjem leševa istih i dezinfekcijom
3. Vanredni insp. nadzori na farmama živine u cilju kontrole imunološkog statusa u odnosu na Atipičnu kugu živine zbog loše situacije u zemljama u okruženju
4. Vanredni insp. nadzori na ribnjacima u cilju kontrole zaraznih bolesti riba prema Pravilniku o Programu mera zdrav. zaštite za 2020.
5. Mesečne kontrole veterinarskih subjekata u smislu sprovođenja mera po Programu mera zdravstvene zaštite životinja i uplate naknada u Budžet RS
6. Vanredni nadzori u smislu preduzimanja mera za suzbijanje zaraznih bolesti životinja : epididimitisa ovnova,mastitisa goveda
7. Vanredni inspekcijski nadzori po prijavama stranaka vezano za čuvanje svinja u zaraženom području
8. Kontrole pošiljki živih riba radi izvoza,kao i kontrole pri uvozu pošiljaka: životinja,hrane za životinje i hrane životinjskog porekla
9. Vanredni insp. nadzori kretanja i odjave goveda zaklanih u klanicama ,kao i kontrole obeležavanja i registracije i kretanja goveda sa gazdinstava po Nalogu Uprave
10. Postupanje po prijavama i izvršenim aktivnim nadzorima vet.stanica ,vezano za nelegalno kretanje goveda i nesprovođenje mera po Programu mera zdravstv.zaštite životinja
11. Komisijski pregledi objekata za preradu mleka-malih subjekata u poslovanju hranom ( 2 objekta) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova u cilju odobravanja i upisa u Registar objekata Uprave za veterinu
12. Nadzori nad prometom hrane životinjskog porekla u mesarama,poslastičarama, na zelenim pijacama
13. Uzorkovanje primarnih proizvoda i organa životinja radi kontrole rezidua štetnih i nedozvoljenih supstanci prema Nacionalnom programu monitoringa rezidua za 2020.god,a prema nalozima Uprave za veterinu

U ovom periodu ukupno je sačinjeno 114 zapisnika ,doneto 42 rešenja i podneto 4 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.


Od 05.06.2020. u Veterinarskoj inspekciji Pirotskog upravnog okruga radom na određeno vreme, zbog povećanog obima poslova, radno je angažovan jedan veterinarski inspektor sa mestom rada u Pirotu.

• Izveštaj o radu Sanitarne inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
Ukupno je izvršeno 880 kontrola, od toga 22 savetodavne posete, 122 redovne kontrole, 7 kontrolnih, 63 vanrednih terenskih i 666 vanrednih kancelarijskih kontrola.
Vanredne kontrole vršene su u objektima ugostiteljstva ( brze hrane, kafane, kafići, poslastičare), kuhinje ( vrtići, škole, kolektivne ishrane, bolnice…), ugostiteljski objekti ( hoteli i moteli duž auto puta), zatim, u objektima za negu lica i tela kao i u javnom saobraćaju.
Sanitarni inspektori su obavljali noćna dežurstva na graničnom prelazu Gradina i izdavali rešenja za kućnu izolaciju do 22.05.2020.

• Izveštaj o radu Tržišne inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
Tržišna inspekcija je u posmatranom periodu kontrolisala cene osnovnih životnih namirnica, cene maski i rukavica u apotekama, reagovala po prijavama i predstavkama građana ( kol centar Vlade Republike Srbije.)
Takođe, kontrolisane su i marže zaštitnih sredstava u apotekama, kontrola intelektualne svojine( aktivirani ponovo terenski i kancelarijski inspekcijski nadzor), kontrolisani su i privremeno odjavljeni subjekti, kao i promet duvana i duvanskih proizvoda.
Promet kafe, konditorskih proizvoda, žvakaćih guma, kozmetike i kućne hemije na pijaci je takođe bio predmet kontrole za posmatrani period.

• Izveštaj o radu Turističke inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
U toku trajanja vanrednog stanja, Turistička inspekcija nije vršila kontrolu zatvorenih ugostiteljskih objekata. Sva komunikacija sa strankama bila je elektronskim putem ili putem telefona.
Kasnije, u izveštajnom periodu vršene su službeno savetodavne posete i kontrole izvršenja nalaganja po zapisniku iz redovnih kontrola pre vanrednog stanja. Izvršeno je 5 kontrola izvršenja nalaganja po zapisniku i 4 savetodavne posete.
Bilo je i preventivnog delovanja u smislu davanja saveta strankama koje su se obraćale oko uslova za ugostiteljske objekte za ishranu i piće, kao i smeštajne objekte.

• Izveštaj o radu Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
U izveštajnom periodu, inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je ukupno 18 inspekcijskih nadzora shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru i to 6 redovnih kontrola i 12 vanrednih kontrola. Sačinjene su 3 službene beleške i 9 dopisa. Pokrenuta je jedna prekršajna prijava.

• Izveštaj o radu Poljoprivredne inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
U drugom kvartalu 2020. godine, Poljoprivredne inspekcija izvršila je ukupno 36 kontrola, doneta su 3 rešenja za minimalne tehničke uslove i podnete su 2 krivične prijave.
Kontrola se bazirala na sledeće oblasti nadzora:
– Pravni osnov za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
– Kontrola faktičkog načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta,
– Kontrola ostvarivanja podsticajnih sredstava u stočarstvu i poljoprivredi,
– Kontrola kod odgajivačkih organizacija,
– Kontrola sprovođenja selekcijskih mera.
Krivične prijave donete su zbog protivpravnog zauzeća poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada Niša.
Obustavljena je isplata podsticajnih sredstava u iznosu od 156.500 dinara.

• Izveštaj o radu Inspekcije rada PUO u periodu april-jun 2020.
Za drugi kvartal izvršeno je 192 nadzora, kako bezbednosti i zdravlja na radu, tako i iz oblasti radnih odnosa. Ukupno je zatečeno 19 radnika na „crno“, a prijavljeno je 16 radnika nakon nadzora.
Podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka i to u oblasti RO 15, a u oblasti BZR 2.
Krivična prijava u delu bezbednosti i zdravlja na radu podneta je protiv jednog subjekta.
U izveštajnom periodu nije bilo smrtnih slučajeva.

• Izveštaj o radu Šumarsko – lovne inspekcije PUO u periodu april-jun 2020.
Republičaka šumarsko – lovna inspekcija za izveštajni period izvršila je 26 kontrola. Obavljeno je 13 službeno savetodavnih poseta koje su imale za cilj preventivno delovanje i pružanje stručne i savetodavne podrške nadziranim subjektima.
Izvršeno je 8 kontrola prometa i tom prilikom je oduzeto 29 kubnih metara ogrevnog drveta i podneta su 8 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadziranih subjekata koji su vršili bespravnu seču i bespravni promet posečenog drveta.

Izveštaj podnosi načelnica PUO
Dragana Tončić

Share This: