Zaključak Vlade RS o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima – video

05.08.2020. 15:15
vlada-republike-srbije


Na predlog Ministarstva
finansija Vlada Srbije donela je sledeci zakljucak
1. Vlada je saglasna da privrednim subjektima u privatnom sektoru (u daljem u tekstu: privredni
subjekti), izuzev pravnih lica koja su razvrstana kao velika pravna lica u skladu sa finansijskim
izveštajima za 2018. godinu, koji su ostvarili pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije čija
isplata dospeva u julu 2020. godine u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima
privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih
posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 54/20, 60/20, 62/20 – dr. propis i
65/20 – dr. propis – u daljem tekstu: Uredba), u avgustu i septembru 2020. godine se isplaćuju direktna
davanja iz budžeta Republike Srbije, u svakom od ta dva meseca u visini od 60% direktnih davanja iz budžeta
Republike Srbije koja su im isplaćena u julu 2020. godine, a čija isplata je dospela u julu 2020. godine.
2. Vlada je saglasna da pravnim licima koja su razvrstana kao velika pravna lica u skladu sa
finansijskim izveštajima za 2018. godinu, koja imaju pravo na isplatu direktnih davanja iz budžeta
Republike Srbije i nisu to pravo izgubila u skladu sa Uredbom, pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta
2020. godine dostave Obrazac SL – Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu
bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je propisan Pravilnikom o sadržini
obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu
bespovratnih novčanih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 56/20), za mesec jun i jul 2020. godine se
isplaćuju direktna davanja iz budžeta Republike Srbije, i to:
– u avgustu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o
prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10.
Uredbe za koje je podnet Obrazac SL u roku određenim ovim zaključkom za obračunski period jun 2020.
godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
– u septembru 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o
prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u julu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10.
Uredbe za koje je podnet Obrazac SL u roku određenim ovim zaključkom za obračunski period jul 2020.
godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.
3. Vlada je saglasna da privrednim subjektima koji ne spadaju u grupu privrednih subjekata iz tač. 1.
i 2. ovog zaključka, a koji ispunjavaju uslove za isplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije u
skladu sa Uredbom, uključujući i privredne subjekte koji su osnovani i registrovani ili su stekli status
obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, se isplaćuju u septembru
2020. godine direktna davanja iz budžeta Republike Srbije u visini od 120% osnovne minimalne neto
zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade i naknade zarada za koje su podneli Obrazac PPP-PD
– Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD),
koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/13,
118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 i 96/19), za obračunski period avgust 2020.
godine, pod uslovom da najkasnije do 15. septembra 2020. godine privredni subjekti podnesu Obrazac PPP-
PD za obračunski period avgust 2020. godine u kome će u polju 1.4. – datum plaćanja, uneti datum plaćanja
5. januar 2021. godine pri čemu se broj zaposlenih utvrđuje u skladu sa Uredbom. Broj zaposlenih za koje je
podnet Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine umanjuje se za broj zaposlenih kojima je
kod privrednog subjekta počev od 1. avgusta pa zaključno sa 31. avgustom 2020. godine prestao radni odnos.
4. Vlada je saglasna da privrednim subjektima koji su osnovani i registrovani ili su stekli status
obveznika PDV nakon 15. marta 2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine, koji ne podnose Obrazac
PPP-PD, se isplaćuju u septembru 2020. godine direktna davanja iz budžeta Republike Srbije u visini od
120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to:
– preduzetnicima paušalcima i preduzetnicima drugim licima koji nemaju zaposlene; i
– preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima koji plaćaju porez na prihode od samostalne
delatnosti samooporezivanjem i nemaju zaposlene, a nisu se opredelili za isplatu lične zarade.
5. Vlada je saglasna da porez i doprinosi na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju
privredni subjekti iz tač. 1. i 2. ovog zaključka koji su podneli Obrazac PPP-PD za obračunski period
avgust 2020. godine u kome su u polju 1.4. – datum plaćanja, uneli datum plaćanja 5. januar 2021. godine,
kao i akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika paušalaca iz
tačke 1. ovog zaključka koja dospeva za plaćanje u avgustu 2020. godine u skladu sa zakonom, dospevaju za
plaćanje 5. januara 2021. godine.
6. Vlada je saglasna da dospelost plaćanja akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne
delatnosti za privredne subjekte iz tačke 1. ovog zaključka, koja u skladu sa zakonom dospeva za plaćanje u
avgustu 2020. godine, izuzev za preduzetnike paušalce, se odlaže do dana podnošenja konačne poreske
prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.
5.8.2020. Zakon
2/2
7. Vlada je saglasna da porez i doprinosi na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju
privredni subjekti iz tačke 3. ovog zaključka za obračunski period avgust 2020. godine, kao i akontacija
poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika paušalaca iz tač. 3. i 4. ovog
zaključka koja dospeva za plaćanje u septembru 2020. godine u skladu sa zakonom, dospevaju za plaćanje 5.
januara 2021. godine.
8. Vlada je saglasna da dospelost plaćanja akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne
delatnosti za privredne subjekte iz tač. 3. i 4. ovog zaključka, koja u skladu sa zakonom dospeva za
plaćanje u septembru 2020. godine, izuzev za preduzetnike paušalce, se odlaže do dana podnošenja
konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.
9. Isplata direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima iz tač. 1–4. ovog
zaključka, u skladu sa ovim zaključkom, vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi
tekuće račune tih privrednih subjekata. Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije tim privrednim
subjektima mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Sredstva na
posebnom namenskom računu – COVID-19 izuzeta su od prinudne naplate u skladu sa članom 13. stav 13.
Uredbe. Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isplate direktnih
davanja iz budžeta Republike Srbije se vrše na te račune, a privrednim subjektima koji nemaju otvorene
posebne namenske račune – COVID-19 isti se otvaraju u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja u
skladu sa ovim zaključkom.
10. Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije
koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se
gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.
11. U realizaciji ovog zaključka shodno će se primenjivati odredbe Uredbe koje se odnose na značenje
pojmova, prava na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa,
gubitak prava i način korišćenja i isplate zaposlenima sredstava dobijenih po osnovu direktnih davanja
iz budžeta Republike Srbije.
12. Privredni subjekt gubi pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje
plaćanja poreza i doprinosa iz ovog zaključka ukoliko, u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka
roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1–4. ovog zaključka, smanji broj
zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o
radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020.
godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1–4. ovog zaključka.
13. Zadužuju se Poreska uprava i Uprava za trezor da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve
potrebne mere u cilju realizacije ovog zaključka

Share This: