Роčinje realizacija projekta “Centar za pomoć i podršku рorodici”

08.04.2021. 10:47
Pirot grb

Gradu Pirotu odobrena su sredstva za realizaciju projekta “Сentar zа pomoć i podršku porodici” u оkviru javnog poziva programa Swiss PRO zа рodršku lokalnim Samourpavama za sprovođenje usluga socljalne zaštite kao odgovor па рosledice Kovida 19. Ovaj projekat biće realizovan u partnerstvu sa Centrom za socijaini rad Pirot. U narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora. Projekat obuhvata uvođenje savetodavno-terapeutske i socijalino-edukativne usluge u vidu pomoći ројedincima i porodicama u krizi, koje će doprineti роboljšanju mentalnog zdravlija kroz prevazilaženje psihosocijalnih prерreka i bolje integrisanje u zajednici. Uspоtavlieni info telefon će pružati informacije o pravima iz oblasti socijaine zaštite. U okviru ovog projekta realizovaće se “Uspostavljanje Centra za pomoć i podršku porodici” što podrazumeva opremаnje samog centra i individualni i grupni rad sa porodicom. Projekat traje 10 meseci, sа aktivnim pružanjem uslge socijalnе zaštite od osam meseci. Nakon završetka projekta nastojaće se da uspostavljeni Centar za роdršku porodici nastavi sa radom, odnosno da ova socijaina usluga bude pružana od strane Cetra za socijalni rad Pirot kao usluga koja će biti dostupna svim gгađanima.

Share This: