Izveštaj o radu republičkih inspektora za treći kvartal 2022. godine – video

13.10.2022. 11:49
IMG-0776

Ministarstvo zdravlja
Odsek za sanitarni nadzor
U trećem kvartalu 2022. godine izvršeno je ukupno 359 pregleda ( 200 redovnih, 40 kontrolnih i 119 vanrednih pregleda).
Kontrola je vršena: u objektima za proizvodnju i promet hrane ( pekare, trgovine), vodovodi, bazeni i objekti sporta i rekreacije, obdaništa i škole, ugostiteljstvo (brza hrana, kafane, kafići i poslastičare), dom zdravlja i privatne stomatološke ordinacije.
Izdato je 5 prekršajnih naloga i su 2 prekršajne prijave.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Odeljenje za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi
Inspektori ovog ministarstva su u izveštajnom periodu obavili 31 pregled sa 4 nalažuća rešenja i 3 obaveštenja o odbacivanju zahteva kao neosnovani. Zahtevi građana sa područja Pirotskog okruga su prvenstveno bili o načinu postavljanja pčelinjaka.

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini

U trećem kvartalu izvršeno je ukupno 38 inspekcijskih nadzora i to 10 redovna, 28 vanredna, 2 kontrolna, 1 dopunski. Urađene su 2 službene beleške, 2 rešenja i 9 dopisa. Izrečeno je 10 prekršajnih prijava i procesuirana je jedna prijava.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Inspektorat za rad

Inspektori rada našeg okruga izvršili su 357 nadzora u ovom periodu iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Zatečeno je 27 lica bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje. Nakon izvršenih nadzora svih 27 lica je prijavljeno na obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje. Podneto je 15 prekršajnih prijava iz oblasti bezbenost na radu i 23 iz oblasti radnih odnosa.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Odsek za šumarsko – lovna inspekcija

U ovom izveštajnom periodu šumarska inspekcija izvršila je 40 kontrola. Tom prilikom oduzeto je 149 metara ogrevnog drveta i podneta su 33 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za bespravnu seču i stavljanje drveta u promet.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Veterinarska inspekcija

Na snazi su i dalje rešenja Uprave za veterinu o zaraženim područjima naših lovišta kao i rešenja o ugroženim područjima na teritoriji našeg okruga od Afričke kuge svinja. Vršena su uzorkovanja na gazdinstvima radi klanja svinja i testiranja na AKS. Kontrolisani su i ugostiteljski objekti sa sirovinama životinjskog porekla. Sačinjeno je 259 zapisnika, doneta su 76 rešenja i podneto je 43 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Ministarstvo zdravlja
Odeljenje zdravstvene inspekcije

Zdravstveni inspektor izvršio je 47 inspekcijska nadzora i 6 službeno savetodavnih poseta u cilju kontrole primene propisa iz oblasti zdravstvene zaštite.
Od toga je bilo 7 redovnih pregleda, 5 po kontrolnoj listi br.6 i 2 po kontrolnoj listi 22. Izvršena su 13 vanredna inspekcijska pregleda po predstavkama građana i 4 nadzora o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene zaštite, kao i 3 kontrole radi kontrole postupanja.
Inspektor je izvršio i 5 savetodavnih poseta u vezi primene Zakona o pravima pacijenata.

Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma
Tržišna inspekcija

U ovom kvartalu tržišna inspekcija je radila redovne kontrole robe u prodavnicama, zaštitu intelektualne svojine, privremeno odjavljene iz APR-a, kontrolu prodajnih podsticaja, prometa duvana, ogrevnog drveta i peleta. Takođe, rađene su i kontrole po prijavi građana.

Share This:

Ketering Sunce Pirot

Ketering Sunce Pirot