Javni oglas o obnovi katastra nepokretnosti na delu katastarske opštine Berilovac

26.07.2022. 12:49

Obaveštavaju se imaoci prava na nepokretnostima i imaoci pravnog interesa da će se u
vremenskom periodu od 22.08.2022 do 23.09.2022.godine, vršiti obnova katastra nepokretnosti,
odnosno izlagati na javni uvid podaci o nepokretnosti (zemljištu, objektima, stanu, poslovnom
prostoru, garaži) i stvarnim pravima na njima na delu katastarske opštine Berilovac –
vangrađevinski reon (područje komasacije).
Oglas predstavlja javni poziv svim licima koji smatraju da imaju pravni interes da
učestvuju u postupku obnove katastra nepokretnosti na delu katastarske opštine
Berilovac.
Postupak izlaganja obavlja Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima
i stvarnim pravima na njima (u daljem tekstu: Komisija) koja će raditi u prostorijama Služba za
katastar nepokretnosti Pirot, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova.
U postupku izlaganja Komisija učesnicima saopštava podatke o nepokretnostima i
stvarnom pravima na njima koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, o
čemu se vodi zapisnik.
Ako učesnici u postupku izlaganja nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima
potrebno je da Komisiji dostave odgovarajuće isprave (ugovor, pravosnažnu sudsu odluku, odluku
nadležnog organa) na osnovu kojih se mogu utvrditi podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima
na njima.
Privremeno upisani podaci o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima koji nisu
osporeni u postupku izlaganja podataka biće upisani u katastar nepokretnosti kao konačni.

Share This:

Kvalitet vazduha u Pirotu

Kvalitet vazduha u Pirotu